אודותינו

כתובתינו : דרך עכו 140/17 קריית ביאליק
טלפון : 04-8707377
פקס : 04-8707767

שפות

  • עברית
  • Русский

ביטוח לאומי

זכויותיהם של סוגי מבוטחים בענפי הביטוח השונים

[מבוטח (+), אינו מבוטח (-)]

 

שכיר

עצמאי

אינו עובד

זקנה ושאירים

  +

  +

  +

אמהות – מענק לידה

  +

  +

  +

אמהות – דמי לידה

  +

  +

  -

נפגעי עבודה

  +

  +

  -

ילדים

  +

  +

  +

נכות

  +

  +

  +

אבטלה

  +

  -

  -

פשיטת רגל

  +

  -

-

נפגעי תאונות

+

+

+

סיעוד

+

+

+

ענפי הביטוח, החוקים וההסכמים שבביצוע המוסד לביטוח לאומי: 

זקנה ושאירים, נפגעי עבודה (לרבות זכויות מתנדבים), אימהות, ילדים, אבטלה, נכות, זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, נפגעי תאונות, סיעוד. 

חוק הביטוח הלאומי מבחין בשלוש קבוצות מבוטחים עיקריות:  

1. המבוטח השכיר או "עובד" בלשון החוק. 

2. המבוטח העצמאי.

3. המבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי (להלן מי שאינו עובד), כלומר מי שאינו משתייך לאחת משתי הקבוצות הראשונות. 

הגדרת "עובד עצמאי" לפי חוק הביטוח הלאומי: 

בחוק הביטוח הלאומי הוגדר "עובד עצמאי" כלהלן: 

"עובד עצמאי", לעניין שנת המס פלונית או חלק ממנה - מי שעסק אותה תקופה במשלח ידו, שלא כעובד, לפחות שתיים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות הסכום הקבוע בלוח א'; לעניין זה רשאי השר לקבוע -  

(1) שיטת חישוב של ממוצעים. 

(2) סכום אחר במקום הסכום הקבוע בלוח א'. 

הסכום הקבוע בלוח א' הוא 15% מהשכר הממוצע. 

לפי ההגדרה הקיימת די בכך שאחד התנאים אינו מתקיים במי שעוסק במשלח ידו כדי שהוא לא יהיה מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, ואם זו אישה - היא לא תהא זכאית אף לדמי לידה. 

הגדרת "עובד עצמאי" -  משנת המס 1998 

בספר החוקים 1625 מיום 10.6.97 הורחבה ההגדרה של "עובד עצמאי" בתוקף משנת המס 1998 ואילך, על ידי כך שנוספו לה שני מבחנים חלופיים (פסקאות (1) ו-(2) להלן). 

להלן הגדרה חדשה בשלמותה: 

"עובד עצמאי", לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה - מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד (להלן - משלח יד), והתקיים בו אחד מאלה: 

(1) הוא עסק במשלח יד, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע; 

(2) הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל - 50% מהשכר הממוצע; 

(3) הוא עסק במשלח ידו לפחות שתיים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א'; 

לעניין הגדרה זו רשאי השר לקבוע שיטת חישוב של ממוצעים וכן שיעור אחר במקום השיעור הקבוע בלוח א'; 

סוגי המבוטחים (בביטוח זקנה ושאירים): 

1. גבר, תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנה. 

2. אישה, תושבת ישראל, שאינה נשואה, ומלאו לה 18 שנה, בין שהיא עובדת מחוץ למשק ביתה ובין שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה. 

3. אישה נשואה תושבת ישראל, שמלאו לה 18 שנה, העובדת כשכירה או כעצמאית. 

4. אשה נשואה תושבת ישראל, שמלאו לה 18 שנה, והיא אינה עובדת אלא במשק ביתה, אם היא מקיימת אחד התנאים הבאים: 

א. היא הצטרפה לביטוח ברשות 

ב. בעלה אינו מבטוח מפאת גילו או מפני שאינו תושב ישראל. 

ג. החל מ-1.1.96 אישה שהיא עקרת בית או אלמנה המקבלת קצבה שנולדה אחרי 1.12.31 מבוטחות בענף זקנה, ויהיו זכאיות לקבל קצבת זקנה מכוחן, עם הגיען לגיל 65, ובתנאי ששהו בישראל ברציפות ב-5 השנים שקדמו להגיען לגיל זה. נכה תהיה זכאית לקצבה החל מהגיעה לגיל 60. החל ביולי 2004 חל שינוי בגיל הזכאות לקצבת זקנה.  

לא מבוטחים: 

1. גבר או אישה שלא מלאו להם 18 שנה.

2. גבר או אישה שאינם תושבי ישראל.

3. גבר או אישה שעלו לישראל אחרי 18.11.53, וביום עלייתם ארצה היו בני 60 לפחות.

תיאום דמי ביטוח לעובד שכיר המועסק אצל מעסיקים שונים:

 החל בחודש מרס 1997, השתנו הכללים לניכוי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות משכרו של עובד המועסק אצל שני מעסיקים או יותר. עד לחודש פברואר 1997, ניכה כל מעסיק שיעור מופחת של דמי ביטוח עד מחצית השכר הממוצע, ושיעור מלא מחלק השכר שמעל מחצית השכר הממוצע. על-פי התיקון לחוק ולתקנות, החל בחודש מרס 1997, ינכה המעסיק המשני דמי ביטוח בשיעור מלא מכל שכרו של עובד שאצלו הוא מועסק בעבודה נוספת, אלא אם כן, המציא העובד למעסיק המשני אישור מהמוסד לביטוח לאומי על ניכוי דמי ביטוח בשיעור שונה. על-פי התקנות, רשאי המוסד להתיר למעסיק משני להפיק בעצמו (במקום במוסד) את האישור לעובד על ניכוי שונה של דמי ביטוח. מעסיק שמעוניין בכך מתבקש לפנות לתחום גבייה ממעסיקים במשרד הראשי בירושלים.

עובדים הפטורים מתשלום דמי ביטוח:

1. עובדים שטרם מלאו להם 18 שנה.

2. עד 30.6.2004 עובדים שמלאו להם 65 שנה לגבר (60 לאישה), שמקבלים קצבת זקנה ועובדים מעל גיל 70 לגבר ו-65 לאישה, גם אם אינם מקבלים קצבת זקנה. החל ב-1 ביולי 2--4 - עובדים שהגיעו לגיל פרישה. החל ב-1 ביולי 2004 חל שינוי בגיל הזכאות לקצבת זקנה.

3. עובדים שנעשו תושבי ישראל לראשונה לאחר שמלאו להם 60 שנה.

4 עובדים המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות צמיתה מעבודה בשיעור 100% או קצבת נכות כללית צמיתה בשיעור 75% ומעלה. החל מ-1.4.96 ניתן פטור מתשלום דמי ביטוח גם למבוטח שמקבל קצבת נכות כללית בשל דרגת נכות שאינה יציבה (זמנית) של 75% ומעלה, שנקבעה לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות, אף אם למבוטח יש הכנסה אחרת.

5. המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בעבור העובדים המנויים לעיל בהתאם לשיעור דמי הביטוח המצויינים על גבי טופסי 102 השנתיים הנשלחים למעסיק. אם מבוטחים המפורטים לעיל ממשיכים לעבוד כעצמאים, כלה עליהם החובה לשלם דמי ביטוח לענף נפגעי עבוד ואימהות.

לא ישולמו דמי ביטוח בעד התקופות הבאות:

בעד הזמן שמשולמת למבוטח קצבת נכול על פי חוק הביטוח הלאומי, אם אין לו הכנסה אחרת, ובעד הזמן שמשולמת למבוטח קצבה בשיעור 100% לצמיתות על פי חוק הביטוח הלאומי - אף אם יש לו הכנסה אחרת.     

לא ישולמו דמי ביטוח מההכנסות הבאות:

1. גמלה לפי חוק ביטוח לאומי (חוץ מגמלת פש"ר).

2. תגמולים לפצועי מלחמה ולנכי מלחמה, קצבאות לבני משפחה של חייל שנהרג עקב פעולות מלחמה. קצבאות לנפגעי ספר ולנפגעי פעולות איבה, קצבאות לילדים, תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים.

3. כל תגמול נכות או שאירים מכוח חוק של מדינה זרה שאושר בידי שר העבודה והרווחה.  

על ההכנסות הבאות לא ישולמו דמי ביטוח ע"י המעסיק:

1. פיצויי פיטורין.

2. "פידיון חופשה" ותשלום "דמי הסתגלות", המשולמים לעובד עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד.  

3. פיצויי הלנת שכר

4. הכנסת עובד הפטורה ממס לפי פקודת מס ההכנסה, למעט:

א) הכנסה של עיוור ונכה 100%.

ב) הוצאות לימודים.

ג) הכנסות של קטין.

מענק לימודים

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים למשפחות חד-הוריות שלפי הנתונים שבידי המוסד ראש המשפחה רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, נפרד/ת בתנאים מסוימים ואשר מקבלים קצבת ילדים. למענק לימודים זכאיות גם משפחות עם 4 ילדים ויותר, בתנאי שאחד ההורים זכאי במוסד לביטוח לאומי לאחת מהגמלאות הבאות: *הבטחת הכנסה; *מזונות; *נכות; *זקנה ושאירים. המענק משולם פעם בשנה בחודש אוגוסט בעד כל ילד בן 6-11 שנים - 1,436 ש"ח, ובעד כל ילד בן 11-14 שנים - 798 ש"ח.